Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giảng viên
 
Lê Hoàng Thảo
Học vị: Thạc sĩ. Chức vụ: Giám đốc.
Năm bắt đầu dạy: 2000
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2001
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm, Kỹ năng giảng dạy chuẩn quốc tế.
Chứng chỉ Aptech: Công nghệ Java, Công nghệ .Net.
Chứng chỉ khác: Aptech certified trainer: HTML, C++, C#. Net, Software project management; CMM software engineering & management train the trainer, IT Project Planning and Management, Chief Executive Officer…
Đã tham gia các khóa đào tạo: Quản lý khoa, bộ môn.
Trương Xuân Việt
Học vị: Tiến sĩ. Chức vụ: Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Đào tạo. Phụ trách: Giảng dạy và hướng dẫn thực tập thực tế.
Năm bắt đầu dạy: 2002
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2002
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm, Kỹ năng giảng dạy chuẩn quốc tế (ibstpi)
Chứng chỉ Aptech: Chứng chỉ tập huấn giáo viên Aptech cho công nghệ J2EE và .NET (Cochin, Ấn Độ); Internet Security, C#, VB.net and Winforms 2003,SQL 2K, Unix, Logic Building with C, Dream Weaver MX, XML
Chứng chỉ khác: Kỹ năng quản hoạch định và quản lý công việc (CBA).
Đã tham gia các khóa đào tạo: Quản trị mạng với Linux (AUF), Trại lập trình (GAMA).
Nguyễn Hoàng Việt
Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. Chức vụ: Cố vấn
Năm bắt đầu dạy: 1983
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2001
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ Aptech: Công nghệ mạng
Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Quản lý khoa, phòng, bộ môn; Giáo dục Đại học
Đã tham gia các khóa đào tạo: Network Software Development; Project and Programme Management; Workshop on Quality Management; Workshop on Student-Centered Education.
Lê Thị Minh Loan
Học vị: Thạc sĩ. Chức vụ: Phó Bộ môn. Phụ trách: Giảng dạy và hướng dẫn thực tập thực tế.
Năm bắt đầu dạy: 2004
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2004
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ Aptech: Advance Java, Java Server Page, JSF & Struts, Integrating XML with Java, Enterprice Java Bean, XML, Logic Building with C, XML Web Services with Java, SQL Server
Chứng chỉ khác:
Đã tham gia các khóa đào tạo: Kỹ năng giảng dạy theo chuẩn quốc tế, Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
Cù Vĩnh Lộc
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu dạy: 2001
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2001
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm, Kỹ năng giảng dạy chuẩn quốc tế
Chứng chỉ Aptech: SQL Server, Logic Building with C, C#, Dream Weaver MX, HTML/ DHTML, RH133-RH Limux System Administration, EJB, JAVA BEANS - J2EE, XML Webservices with dotNet, Windows Communication Foundation.
Chứng chỉ khác: Quản lý khoa, phòng, bộ môn
Đã tham gia các khóa đào tạo: Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
123