Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Đào tạo quốc tế > Aptech Express
 

 

Các khóa cấp tốc để Trở thành Lập trình viên Quốc tế (Aptech Express)

Tên khóa: Phát triển ứng dụng Web 

Thời gian đào tạo: 186 giờ

Chứng nhận: Certificate of Proficiency in System Management - CPISM do Aptech Ấn Độ cấp.

Tên khóa: Phát triển ứng dụng Web trên nền tảng PHP 

Thời gian đào tạo: 228 giờ

Bằng cấp: Diploma in Information System Management (DISM) do Aptech Ấn Độ cấp.

Tên khóa: Phát triển ứng dụng Web với công nghệ . NET 

Thời gian đào tạo: 174 giờ 

Chứng nhận: Certificate of Accomplishment .NET web Application Development

Tên khóa: Phát triển ứng dụng Web với công nghệ Java EE 

Thời gian đào tạo: 214 giờ

Chứng nhận: Certificate of Accomplishment Java web Application Development do Aptech Ấn Độ cấp.

Tên khóa: Lập trình viên Quốc tế - Aptech Express

Thời gian đào tạo: 01 năm

Bằng cấp: Advanced Diploma in Software Engineering (ADSE) do Aptech Ấn Độ cấp.