Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự theo thông báo tuyển dụng số 21/2022/TB-CNPM-VP
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự theo thông báo tuyển dụng số 12/2022/TB-CNPM-VP
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự theo thông báo tuyển dụng số 11/2022/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 12/2022/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 11/2022/TB-CNPM-VP